Over IJsselgroep|Agenda|Nieuws en publicaties|Onze diensten|Webwinkel 
    U bent hier: Home > Disclaimer
 

Disclaimer en privacy statement

1. Akkoordverklaring

Door het bezoeken van de website van IJsselgroep of het gebruiken en/of downloaden van informatie, in welke vorm dan ook, van deze website gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden IJsselgroep. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de website van IJsselgroep niet te bezoeken.

 

2. Wijziging website en voorwaarden

IJsselgroep behoudt zich het recht voor de website Voorwaarden IJsselgroep op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de website.

 

3. Doel website

IJsselgroep beoogt met deze website informatie te verstrekken over haar producten en diensten. Daarnaast biedt IJsselgroep op de website aanvullende informatie over onderwijsgerelateerde onderwerpen. De website geeft geen advies. IJsselgroep streeft naar correcte informatievoorziening via de website, maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat en/of up-to-date is.

 

4. Aansprakelijkheid

IJsselgroep sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website.

 

5. Intellectuele eigendom

Op de website van IJsselgroep rust auteursrecht, welke volledig juridisch intellectueel eigendom van IJsselgroep is. IJsselgroep behoudt alle rechten voor. Alle informatie, in welke vorm dan ook, wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft altijd eigendom van IJsselgroep.

 

6. Reikwijdte gebruiksrecht

IJsselgroep verleent zakelijke website-bezoekers het recht om de informatie, in welke vorm dan ook, van deze website uitsluitend voor interne bedrijfsvoering te gebruiken. Voor niet-zakelijke website-bezoekers is het gebruiksrecht beperkt tot privé-gebruik van de informatie. Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden.

 

7. Fora op de website

Op delen van de website kan de bezoeker desgewenst een bijdrage leveren aan de informatievoorziening, bijvoorbeeld in de vorm van een forum. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in deze bijdragen van derden aan de website worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van de redactie van de website of van IJsselgroep. Ten aanzien van deze bijdragen gelden minimaal de volgende regels:

·         de deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer in acht nemen;

·         deelname aan de website is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer;

·         de deelnemer vrijwaart IJsselgroep voor mogelijke aanspraken van derden ter zake;

·         IJsselgroep behoudt zich in alle gevallen het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen.

 

8. Hyperlinks

De website van IJsselgroep verwijst door middel van een hyperlink naar andere websites. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. IJsselgroep is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat IJsselgroep gelieerd is aan de andere website of de inhoud ervan onderschrijft.

 

9. Privacy

IJsselgroep verwerkt persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

10. Nederlands recht en Nederlandse rechter

Op de website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Arnhem.